Kodeks FECTU dobrostanu, opieki i użytkowania zwierząt roboczych

Wprowadzenie

Udomowienie dzikich odmian roślin i zwierząt jest osiągnięciem najbardziej godnym uwagi w dziejach ludzkości. Udomawiając zwierzęta człowiek oczekiwał spełnienia swoich oczekiwań: dostarczenia mięsa, skór, wełny, mleka, posiadania towarzystwa, pomocy w  polowaniach, ochrony osób i mienia. Wraz z upływem czasu nauczono się wykorzystywać konie jako zwierzęta juczne, pociągowe oraz wierzchowe.

Zwierzęta, z których pracy korzysta człowiek należą do gatunków żyjących stadnie.  Określona pozycja w hierarchicznej i jasno zdefiniowanej strukturze stada zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Dlatego relacja z człowiekiem zbudowana na zaufaniu i współpracy stała się podstawowym warunkiem dobrej koegzystencji pomiędzy zwierzęciem i jego użytkownikiem.

FECTU stawia sobie za cel użytkowanie zwierząt roboczych w poszanowaniu ich godności i fizycznych możliwości. Popiera wykorzystanie robocze i stara się propagować użytkowanie zaprzęgowe zarówno jako element tradycji jak i jako źródło energii ekologicznej i odnawialnej.

FECTU jest europejską federacją związków, których członkowie użytkują zwierzęta robocze : konie, muły, osły oraz bydło w rolnictwie, leśnictwie,  w winnicach i plantacjach warzyw oraz dla celów turystyki i edukacji.

Wszystkie organizacje zrzeszone w FECTU podejmują się przestrzegać Kodeks etyczny dotyczący zwierząt roboczych i starać się zagwarantować rzetelna opiekę i profesjonalne użytkowanie  tych ostatnich.

Kodeks postępowania FECTU

  • Warunki utrzymania zwierząt muszą zaspakajać ich podstawowe potrzeby w zależności od ich gatunku, wieku, płci, odporności na stres.
  • Zwierzęta muszą mieć stały dostęp do wody oraz dobrej jakości paszy dostosowanej do specyfiki gatunku.
  • Każda praca wykonywana przez zwierzęta musi być dostosowana do ich możliwości.
  • Żadne zwierze nie może być zmuszane do pracy, która przekracza jego możliwości fizyczne lub stopień ich wyszkolenia.
  • Młode zwierzęta nie powinny być zmuszane do pracy, która nie jest dostosowana do ich wieku, rozwoju fizycznego i psychicznego.
  • Uprząż i pozostały sprzęt muszą być w dobrym stanie, doskonale dopasowane do zwierzęcia i dostosowane do wykonywanej pracy.
  • Zapobiegliwość odnośnie zagadnień sanitarnych jest podstawowym obowiązkiem człowieka. Wszystkie niezbędne środki zapobiegawcze powinny być zastosowane, aby uniknąć chorób oraz urazów. Zabiegi weterynaryjne powinny być dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  • Zarówno kopyta jak i stan podków muszą być pod stałą kontrolą.
  • Podczas pracy oraz podczas treningu/nauki zwierzętom należy jak najmniej utrudniać ich naturalny ruch.

Organizacje będące członkami  FECTU będą dążyć do stałego doskonalenia swoich kompetencji oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej w celu podnoszenia dobrostanu zwierząt.