CZŁONKOWIE

Zwiazki czlonkowskie:

Jak stać się członkiem?

Członkami FECTU mogą stać się tylko związki legalnie ukonstytuowane, których statuty zostały zdeponowane w kraju pochodzenia. Zasady funkcjonowania podmiotu zdefiniowanego w statucie muszą w szerokim pojęciu być zbieżne z zasadami funkcjonowania FECTU.

Pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków powinien być skierowane do Prezesa FECTU, a Rada Administracyjna decyduje akceptacji wniosku.